L Ä N S K U L T U R E N

 

Att förklara begreppet kultur är en svår, nästintill omöjlig uppgift. Det eftersom det finns flera olika förklaringar som ändå på olika sätt hänger samman med varann. Kultur är något som funnits i alla tider, i olika former, världen runt. Det handlar om saker som vi ill bevara och visa för nästkommande generationer och fortsätta att glädjas av. Kultur kan handla om musik, konst, teater arkitektur, bebyggelser, normer, lagar, kläder, religion, ritualer, lekar, sägner, litteratur och mycket mer därtill.

Vad är kultur?

Man skulle kunna säga att kultur definieras utifrån språk, konst och värderingar samt institutioner som man för vidare socialt, ungefär som ”ett levnadssätt hos ett helt samhälle”. Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt. Den höga kulturella förmågan har betraktats som en definierande egenskap hos människan.

Vi använder oss huvudsakligen av två begrepp för att beskriva och tala om kultur, det humanistiska kulturbegreppet och det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet.

Kultur i ett samhällsperspektiv

Ordet kultur används för att beskriva hur en folkgrupp lever, med allt vad det innebär, så som seder, traditioner, lagar och regler. Några olika sätt ordet kultur används är kulturfolk och kulturarv.

Kultur utifrån ett människoperspektiv

En annan del i begreppet kkultur är människans skapande och kreativitet. Då i form av konst, litteratur, musik teater och film, så kallade kulturaktiviteter. Tv och tidningar framställer ofta kultur i sammanhang med god mat, fint vin, klassisk musik eller konst. Forskning har visat att människor som antingen konsumerar eller utövar kultur har roligare i livet och har en bättre hälsa.

Denna blogg är tillägnad kultur i alla dess former!

Att skriva poesi

22 nov 2020

Poesi, det är ett ganska brett begrepp. Det kallas även lyrik, att skriva dikt med mera. En del rimmar, andra skriver på helt andra sätt. Det finns så klart en del grunder som är bra att känna till så som versmått, stilfigurer, rim samt ord som är bra att känna till. Vad är poesi? Om [...]


Finkultur

14 okt 2020

Finkultur är en vanligen värderande benämning för kulturella uttryck som anses göra anspråk på att vara mer bildade eller värdefulla än andra kulturella uttryck. Motsatsen är vanligen populärkultur eller folkkultur, men gränserna däremellan är oklar. - Wikipedia Termen "finkultur" myntades år 1964 och det av sociologen Harald Swedner. I sex stora svenska städer utförde han en utredning av [...]


Bli etnolog

18 sep 2020

Etnologi (från grekiskans ethnos, folk, och logia, vetenskap, med andra ord: läran om folk) är studiet av människor som kulturvarelser i grupp. - Wikipedia   Vad är det som har påverkat vår kultur, identitet och vårt tankesätt? Dessa frågor kan du få svar på genom att läsa en etnologiutbildning. Det är en utbildning där människan står i fokus. Etnologi [...]


Sagor och sägner

10 aug 2020

Sagor och sägner är något som funnits i alla tider. De har berättats för varandra och spridit sig mellan byar, orter, städer, landskap. En sägen är något som kan utspela sig just precis här, i berättarens och åhörarens egen värld. Den berättas som om den vore en verklig händelse och det är meningen att vi [...]